องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

นักบริหารงานท้องถิ่น

นายสรนทร สะสม ปลดองคการบรหารสวนตำบลและ 1
นายสุรินทร์ สะสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

 โทรศัพท์ : 0817841317, 0863919898

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร

 

manager
นายจิตร เสียงกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทรศัพท์ 0869321098 

 

 

นายเชาววทย คำตอน รองนายกองคการบรหารสวนตำบลและ2

นายเชาววิทย์   คำตอน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทรศัพท์ 0923960489

นายบญทว เสยงกอง รองนายกองคการบรหารสวนตำบลและ3

นายบุญทวี   เสียงกอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทรศัพท์ 0696095887

นางปนแกว ตามย เลขานการนายกองคการบรหารสวนตำบลและ4

นางปิ่นแก้ว   ตามัย

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทรศัพท์ 0898653735

     
     

กองช่างโยธา

นายภาณวฒน ดวงสมพนธ หวหนาสวนโยธา1
นายภานุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

yota2
นายฉัตรชนกชนม์ เพ็งมีศรี

นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
12170604 1041699919195627 2134971557 n
นายดนัย  พันธ์พืช
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายถวล เสยงกอง พนกงานผลตนำประปา3
นายถวิล  เสียงกอง
พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานปลัด

 

 กฤษณา 

นางกฤษณา  ธนะ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

ศศกานต 1
นางสาวศศิกานต์ เทพอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางมณวรรณ เสาหน นกทรพยากรบคคลชำนาญการ3

นางมณีวรรณ  เสาหิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พชญา

นางพิชญา  จินตนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสงา วดคำ จพง.ปองกนและบรรเทาสาธารณภย7
นายสง่า  วัดคำ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวเปมนย เจดยนนท เจาพนกงานธรการชำนาญงาน5

นางสาวเปมนีย์  เจดีย์นันท์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายประจกษ ศรรตน พนกงานขบรถบรรทกนำ 8
นายประจักษ์  ศิริรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายพรยทธ วงศวาท พนกงานดบเพลง 9
นายพีรยุทธ วงศ์วาท  
พนักงานดับเพลิง
13473768 1179136858785265 558914247 n
นางจิตรา  ต๊ะแก้ว
แม่บ้าน

13521742 1181718638527087 1394358651 n

นางปาริชาติ  อินทะรังษี
ปฏิบัติงานธุรการ

 

 

 

กองการศึกษา

 นางสธารตน สทธหลวง หวหนาสวนการศกษา1
นางสุธารัตน์  สุทธหลวง
ผอ. กองการศึกษา
   213529
นางสาวทิพวรรณ   สุทธการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางพจนย คำสาร ครผดแลเดก ศพด.บานนำสอด2
นางพจณี คำสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา ไชยศลป ครผดแลเดก ศพด.บานศาลา3
นางวาสนา วงศ์วาท 
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมาล แซวาง ผชวยครผดแลเดก4
นางสาวมาลี แซ่ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
  13510532 1181129295252688 76899904 n
นางอรวรรณ  วงศ์วาท
ผู้ช่วยงานส่วนการศึกษา
 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155