องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

กองช่างโยธา

นายภาณวฒน ดวงสมพนธ หวหนาสวนโยธา1
นายภานุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

yota2
นายฉัตรชนกชนม์ เพ็งมีศรี

นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
12170604 1041699919195627 2134971557 n
นายดนัย  พันธ์พืช
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายถวล เสยงกอง พนกงานผลตนำประปา3
นายถวิล  เสียงกอง
พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155