องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ สมัยสามัญ 1 ประจำปี 2562 เขียนโดย tambonlae 146
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2562 เขียนโดย tambonlae 116
ประชาสัมพันธ์รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย tambonlae 136
ประชาสัมพันธ์สถานที่อ่านหนังสือท้องถิ่น เขียนโดย tambonlae 130
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เขียนโดย tambonlae 212
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เขียนโดย tambonlae 209
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2562 เขียนโดย tambonlae 194
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2561 เขียนโดย tambonlae 196
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลและ เขียนโดย tambonlae 211
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย tambonlae 170

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155