องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน เขียนโดย tambonlae 40
นโยบายกลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย tambonlae 107
ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินความพึงพอใจต่อประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 79
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ ตุลาคม 2563 เขียนโดย tambonlae 81
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ เมษายน 2563 เขียนโดย tambonlae 70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2564 เขียนโดย tambonlae 63
ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้ายอัตราใหม่ เขียนโดย tambonlae 57
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย tambonlae 96
ประชาสัมพันธ์แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 เขียนโดย tambonlae 168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง แบบรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย tambonlae 166

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155