องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เขียนโดย tambonlae 24
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เขียนโดย tambonlae 24
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เขียนโดย tambonlae 21
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เขียนโดย tambonlae 17
โครงการเวทีประชาคม (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เขียนโดย tambonlae 15
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย tambonlae 14
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและ เขียนโดย tambonlae 19
รายงานประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริจคอรัปชัน ปี 2561-2564 (รอบที่ 1/2564) เขียนโดย tambonlae 23
รายงานการติดตามประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เขียนโดย tambonlae 19
คู่มือประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เขียนโดย tambonlae 16

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155