องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2  ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

(เอกสารแนบ1)

 

 

(เอกสารแนบ2)

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155