องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  การใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง  (Business  Continuity  Plan  :  BCP)   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

(เอกสารแนบ1)

 

 

(เอกสารแนบ2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155