องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
1.  การเกษตรกรรม
     เป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ พืชไร่ ได้แก่   ข้าว, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง,  ถั่วลิสง,  ละหุ่ง,  ฝ้าย
     - ไม้ผล  ได้แก่  ส้มเขียวหวาน,  มะขาม,  ลำไย,  ลิ้นจี่,  มะม่วง
     -  พืชผัก ได้แก่  กะหล่ำปลี,  ผักกาด

2.  การปศุสัตว์
     การเลี้ยงสัตว์ในเขตตำบลและเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบรายย่อย  ยังไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจังกว้างขวาง    การเลี้ยงสัตว์จะปล่อยให้หากินตามธรรมชาติและให้อาหารที่มีในท้องถิ่นเป็นอาหารสัตว์ไม่ค่อยให้การดูแลมากนัก   การป้องกันโรคมีน้อย    การเลี้ยงสัตว์ที่เป็นลักษณะฟาร์มมีน้อย      ข้อจำกัดในการเลี้ยงสัตว์มีหลายประการ   คือ   เกษตรกรยังขาดสัตว์พันธุ์ดีในการเลี้ยง  สภาพตลาดมีความไม่แน่นอน   อาหารสัตว์มีราคาแพงทำให้อาชีพเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

3. การประมง 
    ลักษณะการทำประมงในตำบลและ เป็นการทำประมงน้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติจากแม่น้ำ ลำคลอง หนอง   บึง  ปัจจุบันเริ่มมีการเลี้ยงปลาในบ่อและสระน้ำมากขึ้นแต่เป็นลักษณะบ่อขนาดเล็กเฉพาะในครัวเรือนไม่ได้นำมาเป็นอาชีพหลัก  และมีจำนวนไม่มากนัก

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155