องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แผนพัฒนาสามปี

       “ แผนพัฒนาสามปี ”   หมายถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน   โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี    ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี    โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

       ดังได้กล่าวมาแล้วว่า   แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง   และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง   จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์   เป้าหมาย   จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปี    เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ   เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบครอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
       ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี   โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น   ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ
       1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม
       2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี  ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร   เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำ   งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

ลักษณะแผนพัฒนาสามปีของ อบต.  ควรมีดังนี้
       1.  วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
       2.  ใช้กำหนดนโยบายการพัฒนา  อบต. ประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
       3.  แผนพัฒนาสามปีของ  อบต.  ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี   แบบแผนการปฏิบัติราชการที่ดี    ประกาศและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
       4.  การจัดทำทุกขั้นตอนต้องยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ
       5.  จัดทำขึ้นตามขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
       6.  ผู้จัดทำแผนต้องเป็นคณะบุคคลตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด   ไม่ใช่จัดทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
       7.  ต้องให้ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการจัดทำ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับรู้ และร่วมตรวจสอบเพื่อให้แผนพัฒนา อบต.  เป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือจากประชาชน  ประชาคมตำบลและประชาคมหมู่บ้านอย่างจริงจัง
       8.  ต้องได้รับความร่วมมือจาก  อบต. อื่นและจากผู้กำกับดูแลเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่อกัน
       9.  แผนงาน  งานและโครงการในแผนพัฒนาสามปีของ อบต. ต้องเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
       10.  มีเป้าหมายที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงและมีความชัดเจน  สามารถวัดได้
       11.  เนื้อหามีความต่อเนื่อง   ในลักษณะที่เป็นแผนก้าวหน้า   มีความเป็นไปได้หรือมีทางสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์   สามารถปฏิบัติได้   มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
       12.  เป็นที่ต้องการของตำบลและตอบสนองนโยบายของ  อบต.  และนโยบายของรัฐ
       13.  มีตัวชี้วัดการดำเนินงานที่เหมาะสม   ระมัดระวังความเสียหาย   พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจในความคุ้มค่าของงบประมาณที่จัดสรรในทุกๆ ระยะของแผน
       14.  มีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของการพัฒนาบริการสาธารณะแต่ละด้านอย่างรัดกุม เพื่อนำมาจัดทำงบประมาณของแผนงาน   งานและโครงการที่เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ในการปฏิบัติงาน
       15.  มีระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดเพื่อ  นายก อบต. เป็นผู้รับผิดชอบนำหลักการบริหารเวลามาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เสร็จตามตารางเวลาในปฏิทินหรือแผนงานและโครงการที่เชื่อมโยงและเกี่ยวเนื่องกัน  

แผนพัฒนาสามปีที่ดีควรมีลักษณะ   ดังนี้
       1.  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรมีการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงาน  งานและโครงการก่อนเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะมีแผนงาน  งานและโครงการหรือไม่
       2.  แผนงาน  งานและโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 46  และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   มาตรา 16
       3.  แผนพัฒนา อบต. ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบ  ข้อบังคับ   มติคณะรัฐมนตรี  แบบแผนการปฏิบัติราชการที่ดี   ประกาศและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
       4.  การจัดทำทุกขั้นตอนต้องยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ
       5.  จัดทำขึ้นโดยองค์กรและตามขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด   ไม่ได้จัดทำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว
       6.  แผนพัฒนา  อบต.  ต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนในตำบล   จากผู้กำกับและจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
       7.  ผู้จัดทำแผนหรือผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องจุดเด่นและจุดด้อยของตำบลและได้ใช้วิจารณญาณพิจารณาข้อมูลอย่างถูกต้อง
       8.  จัดทำขึ้นจากความตั้งใจมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง   มีเนื้อหาประกอบด้วยแผนงาน  งานและโครงการที่สามารถปฏิบัติได้    มีความต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นแผนก้าวหน้า   มีความเป็นไปได้หรือมีทางสำเร็จ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
       แผนพัฒนาสามปีมีความจำเป็นและมีความสำคัญสำหรับคณะผู้บริหาร  อบต.  และผู้กำกับดูแลใช้ประโยชน์ ดังนี้
       1.  เพื่อให้  อบต.  มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้
       2.  เพื่อให้รู้ว่าต้องนำปัจจัยอะไรมาพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนา
       3.  เพื่อให้มีความระมัดระวังรอบคอบในการวางแผนการพัฒนา
       4.  เพื่อให้การจัดทำถูกต้องตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
       5.  เพื่อให้เห็นความสำคัญของแผนพัฒนา   แล้วนำแผนพัฒนาไปใช้ประโยชน์

ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
       หลังจากที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้ว   ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปดำเนินการ  7  ขั้นตอน  ดังนี้
      
       ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดทำแผน
              1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์  ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี    เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไป   และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ห้วงปี พ.ศ 2553 - 2555  ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ    โครงการดังกล่าวจะเป็นการกำหนดทรัพยากรในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและกำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างชัดเจน
              2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ   ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม
      
       ขั้นตอนที่ 2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
              1.  ในขั้นตอนนี้   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา   จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น   รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด / อำเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ง
              2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   เพื่อร่วมกันพิจารณา   โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก   ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าวคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา   แนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี    เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
                   แต่สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี)   ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า   จากยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้   ยังคงมีความเหมาะสมหรือไม่    ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา   แนวทางการพัฒนาที่จะนำมาใช้เป็นกรอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีก็ได้   รวมทั้งกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้
              3.  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว    เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
       
        ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
              1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวม  ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว   ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา   แนวทางการพัฒนาที่เลือก   ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด    และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด    เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง    โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก   เพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์  SWOT ได้
              2.  การวิเคราะห์ข้อมูล
                   ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก   คือ
                         1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
                         2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
                         3. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา
                         4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
   
        ขั้นตอนที่ 4  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
              1.  หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว   ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา    โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี    โดยนำวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีบางครั้ง   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว   แต่อาจนำมาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี
              2.  ในขั้นตอนนี้   ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก    และโดยที่กิจกรรมที่จะดำเนินการย่อมมีความหลากหลาย  ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ
                   1)  พิจารณากิจกรรมที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กำหนดอย่างรอบครอบ    เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน   ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง   โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการ
                   2)  พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม      ควรพิจารณาทั้งภายในแนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา
                   3)  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดำเนินงานและในด้านของผลการดำเนินการ   เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
                   4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม

                        1.  จากความจำเป็นเร่งด่วน
                        2.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                        3.  ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดำเนินการ
     
       ขั้นตอนที่ 5  การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
              คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   มาจัดทำรายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต   ผลลัพธ์  งบประมาณ   ระยะเวลา    ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสำเร็จ   โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี    เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป
       
       ขั้นตอนที่ 6  การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี
             1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น    จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  7  ส่วน  ดังนี้
                  ส่วนที่  1   บทนำ
                  ส่วนที่  2   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                  ส่วนที่  3   ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
                  ส่วนที่  4   สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
                  ส่วนที่  5   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
                  ส่วนที่  6   บัญชีโครงการ/กิจกรรม
                  ส่วนที่  7   การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ

             2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    ประชาคมท้องถิ่น   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น   ข้อเสนอแนะ   แล้วนำไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป
             3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
 
       ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
             1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอในกรณีที่มีการมอบอำนาจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่  9  ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
             2.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้วสภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนำไปปฏิบัติ   รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น    คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ   คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น   คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น   และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
        การจัดทำแผนพัฒนาสามปี   เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ   ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน   เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดทรัพยากรการบริหาร    โดยทั่วไปประกอบด้วย
        เงิน  ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองและแหล่งงบประมาณภายนอก  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย
        คน  ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น   พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ   ซึ่งจะมีความแตกต่าง  หลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะ   และทัศนคติ   ซึ่งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้องนำศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย
        วัสดุอุปกรณ์  หมายถึง  เครื่องจักร   เครื่องมือ    รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด   โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ
        การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  2553 – 2555) ของ อปท.
       เพื่อให้การบริหารงานของ อปท. เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน เมื่อ อปท. ได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดและขอบเขตโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. ในเขตอำเภอแล้วให้ อปท. พิจารณาดำเนินการดังนี้
       1.  เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี   โดยจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ ของ อปท.ในเขตอำเภอ รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนและข้อมูลพัฒนาที่เกี่ยวข้อง แล้วกำหนดประเด็นพัฒนาของ อปท. ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  2552  โดยให้พิจารณาดำเนินการดังนี้
            1)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ของ อปท. อาจทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2553 – 2555) โดยนำโครงการที่กำหนดไว้มาพิจารณาทบทวนปรับปรุง โดยกำหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ หรือจัดลำดับความสำคัญของโครงการและเพิ่มเติมโครงการของปี (พ.ศ. 2554-2556)
            2)  จัดทำแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อปท. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และแผนพัฒนาระดับต่างๆ
            3)  เสริมสร้างทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยนำทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความได้เปรียบทางอัตลักษณ์ ทั้ง  ทุนสังคม  ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการเกื้อกูลกัน
            4)  นำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) และข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาพิจารณาประกอบ
            5)  การดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  5  มิติ   คือ   มิติเมืองปลอดภัย  มิติเมืองสะอาด  มิติเมืองมีคุณภาพชีวิต  มิติเมืองธรรมาภิบาล  มิติเมืองวัฒนธรรม
            6)  คำนึงถึงประโยชน์การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ใช้ผังเมือง หรือผังตำบลเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนา
            7)  คำนึงถึงการบูรณาการโครงการ ระหว่าง อปท. และระหว่างหน่วยงานอื่นๆ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันและสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันได้
            8)  แผนพัฒนาสามปี เป็นการกำหนดรายละเอียดของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใกล้เคียงความจริง โดยแยกประเภทโครงการออกอย่างน้อยเป็น  3   ประเภทคือ
                 8.1)  โครงการที่ อปท. ดำเนินการเอง
                 8.2)  โครงการที่  อปท. อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย
                 8.3)  โครงการที่  อปท. ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
            9)  ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  โดย..
                 9.1)  สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่
                 9.2)  พิจารณานำโครงการ / กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี
           10)  ให้ความสำคัญกับหลักการทำงานของคณะรัฐมนตรี 
        2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนจัดทำร่างแผน   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน – พฤษภาคม  ของทุกปี
        3.  ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี / ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี
        4.  เมื่อ อปท. ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว นำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง สภาอบต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศใช้และปิดประกาศไม้น้อยกว่าสามสิบวัน

แผนพัฒนาสามปี สามารถคลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่  

 

สภา

 

 

 
นายสมาน ศาลาคาม
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

 

 
นายประเสริฐ จันต๊ะวงศ์
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

 


นายสุรินทร์ สะสม
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

 
นายเกียรทอง วัดคำ
ส.อบต.ม.1
 
นายอรุณ  เสียงกอง
ส.อบต.ม.1
 
นายสมพร ตามัย
ส.อบต. ม.2
 
นายบุญหลาย ขนันแข็ง
ส.อบต.ม.3
 
นางไสว ศาลาคาม
ส.อบต.ม.3
 
นายไสว ทองปอน 
ส.อบต.ม.4
jumnung
นายจำนงค์   กันภัย
ส.อบต.ม.4
นายส  ศรเตโช ส.อบต.ม. 555
นายสี  ศรเตโช
ส.อบต.ม.5
นายสมเกยรต  วงศวาท ส.อบต.ม.55
นายสมเกียรติ   วงศ์วาท
ส.อบต.ม. 5
นายเพม จนตะวงศ ส.อบต.ม.7
นายเพิ่ม  จันต๊ะวงศ์
ส.อบต.ม.7
นายชฤทธ  แซทาว ส.อบต.ม.8
นายชูฤทธิ์    แซ่ท้าว
ส.อบต.ม.8
นายวชาญ แซทาว
นายวิชาญ แซ่ท้าว
ส.อบต.ม.8
นายสวสด  โทปรนทร
นายสวัสดิ์   โทปุรินทร์
ส.อบต.ม.9
นายเดช  แสนใหญ ส.อบต.ม.9
นายเดช  แสนใหญ่
ส.อบต.ม.9
นายบญ  ตนกาบ ส.อบต.ม.10
นายบุญ  ตันกาบ
ส.อบต.ม.10
นายบญยก เทพกน ส.อบต. ม.10
นายบุญยก  เทพกัน
ส.อบต. ม.10
นางนภาพร พลจร ส.อบต.ม.11
นางนิภาพร  พลจร
ส.อบต.ม.11
นายนคม วงศวาท ส.อบต.ม.11
นายนิคม  วงศ์วาท
ส.อบต.ม.11


นายบญยก เหลกชาย ส.อบต.ม.12
นายบุญยก  เหล็กชาย
ส.อบต.ม.12
130
นางวิไล  ตามัย
ส.อบต.ม.13
นายแดง จตรกวาง ส.อบต.ม.13
นายแดง  จิตรกว้าง
ส.อบต.ม.13


นายบุญเสริม คำตอน
ส.อบต.ม.14

นางสมศรี วงค์วาท
ส.อบต.ม.14 
     
     

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

1. ที่ตั้ง  ตามเอกสารแผนที่โดยสังเขป (ตามแผนที่ท้ายบท)
2. เนื้อที่  ตำบลและมีเนื้อที่ประมาณ  225.41  ตร.กม. หรือประมาณ  140,881.25 ไร่
3. ภูมิประเทศ  โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีที่ทำกินเป็นที่ราบตามหุบเขาและเชิงเขา  มีแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลัก มีที่ลุ่มแม่น้ำน่านเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
4. ภูมิอากาศ สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น  3  ฤดู  ดังนี้

     1)  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงราวปลายเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
          ตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดผ่านทะเลและมหาสมุทร    เป็นลมที่มีความชื้นสูง   ทำให้ฝนตกชุก
     2)  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงราวปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพล
          ของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพามาจากประเทศจีน นำเอาอากาศหนาวเย็นเข้ามาปกคลุม
     3)  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมถึงราวปลายเดือนเมษายน   ในช่วงนี้จะได้รับอิทธิพล
          จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้   จะมีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไปและมีฟ้าหลัวเกือบทุกวัน
5. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล    มีจำนวน  13   หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ้าว  พื้นที่  24.25 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ. ทุ่งช้าง 6 กม.
      หมู่ที่ 2 บ้านศาลา  พื้นที่ 15.21 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 5  กม.
      หมู่ที่ 3  บ้านดอนชัย  พื้นที่  13.82 ตร.กม.  ก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 3.5 กม.
      หมู่ที่ 4  บ้านเวียงสอง  พื้นที่  12.91  ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 4  กม.
      หมู่ที่ 5  บ้านสันกลาง  พื้นที่  27.79 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 3 กม.
      หมู่ที่ 7  บ้านวังผา  พื้นที่ 14.73 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 6  กม.
      หมู่ที่ 8  บ้านน้ำสอดเก่า พื้นที่  9.06  ตร. กม. ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 9  กม.
      หมู่ที่ 9  บ้านเฟือยลุง  พื้นที่  38.62 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2442  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 2  กม.
      หมู่ที่ 10  บ้านน้ำเพาะ  พื้นที่  11.32  ตร. กม. ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2519  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 9  กม.
      หมูที่ 11  บ้านป่าเต้า  พื้นที่  10.14 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2521  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 3  กม.
      หมู่ที่ 12  บ้านน้ำสอดใหม่ พื้นที่  15.95  ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2519 อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 9  กม.
      หมู่ที่ 13  บ้านดวงคำ  พื้นที่  16.87 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2535  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 4  กม.
      หมู่ที่ 14  บ้านประดู่  พื้นที่  28.56 ตร. กม.  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.  2536  อยู่ห่างจาก อ.ทุ่งช้าง 4  กม.

      -  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและเต็มทั้งหมู่บ้านมีจำนวน  10  หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1,  2,  4,  7,  8,  10,  11,  12,  13, 14
      -  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและไม่เต็มบางส่วนมีจำนวน 3  หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 , 5, 9

6.  ท้องถิ่นอื่นในตำบล  (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบล)
      -  จำนวนเทศบาล  1 แห่ง
     -  จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล  -  แห่ง

7.  ประชากร  จำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและ  (สำรวจเมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553)
มีประชากรทั้งหมด  3,535 คน แยกเป็นชาย 1,735 คน หญิง 1,800   คน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051