Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างบ่อรับน้ำดิบประปาผิวดิน บ้านทุ่งอ้าว หมุ่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 373
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคางานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 353
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 394
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง 360
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านดวงคำ หมู่ที่ 13 ตำบลและ อำเภอ ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 376
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านป่าเต้า หมู่ที่ 11 ตำบลและ 399
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 378
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านวังผา หมู่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 377
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคางานก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 375
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (ครั้งที่ 2 ) 380

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com