องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพารา บ้านเวียงสอง หมู่ 4 บ้านประดู่ หมู่ 14 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพารา 

บ้านเวียงสอง  หมู่  4  บ้านประดู่  หมู่  14  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232