องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านเวียงสอง หมู่ที่ 4 และบ้านดวงคำ หมู่ที่ 13

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด  บ้านเวียงสอง หมู่ที่ 4  และบ้านดวงคำ หมู่ที่  13

 

 

(เอกสารแนบ)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232