องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 8 และบ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 9

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด  บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 8 และบ้านเฟือยลุง หมู่ที่  9

 

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155