องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนน คสล. บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนน คสล. บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1

 

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155