องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ

 

 

ประชาสัมพันธ์  การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  จำนวน  7  โครงการ

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสายนาเวิง บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง

จังหวัดน่าน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลและ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 152,800.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ตามแบบแปลนของ อบต.และ เลขที่ 40/2562

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 152,500.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุรินทร์ สะสม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ ประธานกรรมการ

6.2 นางพิชญา จินตนา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

6.3 นายภาณุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

 

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสายประปา บ้านศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง

จังหวัดน่าน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลและ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 165,000.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ตามแบบแปลนของ อบต.และ เลขที่ 01/2562

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 161,200.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุรินทร์ สะสม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ ประธานกรรมการ

6.2 นางพิชญา จินตนา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

6.3 นายภาณุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

 

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาทุ่งสอง บ้านเวียงสอง หมู่ที่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง

จังหวัดน่าน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลและ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 165,000.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ตามแบบแปลนของ อบต.และ เลขที่ 02/2562

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 161,200.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุรินทร์ สะสม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ ประธานกรรมการ

6.2 นางพิชญา จินตนา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

6.3 นายภาณุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

 

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นาทุ่งสอง บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง

จังหวัดน่าน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลและ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 165,000.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ตามแบบแปลนของ อบต.และ เลขที่ 03/2562

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 161,200.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุรินทร์ สะสม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ ประธานกรรมการ

6.2 นางพิชญา จินตนา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

6.3 นายภาณุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

 

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก บ้านวังผา หมู่ที่ 7 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลและ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 34,500.-บาท (-สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 17.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20-0.30 เมตร

ตามแบบแปลนของ อบต.และ เลขที่ 39/2562

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 34,100.-บาท (-สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุรินทร์ สะสม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ ประธานกรรมการ

6.2 นางพิชญา จินตนา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

6.3 นายภาณุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

 

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพล บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลและ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 35,000.-บาท (-สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ตามแบบแปลนของ อบต.และ เลขที่ 04/2562

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 33,700.-บาท (-สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุรินทร์ สะสม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ ประธานกรรมการ

6.2 นางพิชญา จินตนา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

6.3 นายภาณุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

 

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านประดู่ หมู่ที่ 14 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลและ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 162,300.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป : ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ตามแบบแปลนของ อบต.และ เลขที่ 05/2562

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 162,300.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุรินทร์ สะสม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ ประธานกรรมการ

6.2 นางพิชญา จินตนา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

6.3 นายภาณุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155