Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอ้าว หมุ่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,092 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านทุ่งอ้าว หมุ่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,092 ตารางเมตร 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

 

 

 เอกสารแนบ

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com