องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ 

เรื่อง  สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง  รายเดือน  ประจำปีงบประมาณ 2561

 

(ต.ค.60)  (พ.ย.60)  (ธ.ค.60)  (ม.ค.61)  (ก.พ.61)  (มี.ค.61) 

(เม.ย.61)  (พ.ค.61)  (มิ.ย.61)  (ก.ค.61)  (ส.ค.61)  (ก.ย.61)

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232