Get Adobe Flash player

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1, 3, 4, 9, 11, 14 และก่อสร้างโรงกรองน้ำพร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ 10

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 1, 3, 4, 9, 11, 14 

และก่อสร้างโรงกรองน้ำพร้อมระบบกรองน้ำ  หมู่  10

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com