Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  สอบราคาจ้าง

 

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันกลาง  หมู่  5    (เอกสารแนบ)

 

2.  โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำพร้อมระบบกรองน้ำ  บ้านน้ำสอด  หมู่  8   (เอกสารแนบ)

 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตนเสริมเหล็ก  บ้านเฟือยลุง  หมู่  9    (เอกสารแนบ)

 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตนเสริมเหล็ก  บ้านน้ำสอด  หมู่  12   (เอกสารแนบ)

 

5.  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านประดู่  หมู่  14   (เอกสารแนบ)

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com