Get Adobe Flash player

การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

การเปิดเผยราคากลาง  โครงการก่อสร้าง  จำนวน  5  โครงการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบและ   

 

 

(เอกสารแนบ)

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com