ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา หมู่ที่ 2

สอบราคาอาหารกลางวน