Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง   การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง  จำนวน  3  โครงการ  หมู่ที่  2  หมู่ที่  4  และ  หมู่ที่  5  (หมู่ที่ 2)  (หมู่ที่ 4)  (หมู่ที่ 5)

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com