องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

สำนักงานปลัด

 

 กฤษณา 

นางกฤษณา  ธนะ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

ศศกานต 1
นางสาวศศิกานต์ เทพอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางมณวรรณ เสาหน นกทรพยากรบคคลชำนาญการ3

นางมณีวรรณ  เสาหิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พชญา

นางพิชญา  จินตนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสงา วดคำ จพง.ปองกนและบรรเทาสาธารณภย7
นายสง่า  วัดคำ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวเปมนย เจดยนนท เจาพนกงานธรการชำนาญงาน5

นางสาวเปมนีย์  เจดีย์นันท์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายประจกษ ศรรตน พนกงานขบรถบรรทกนำ 8
นายประจักษ์  ศิริรัตน์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายพรยทธ วงศวาท พนกงานดบเพลง 9
นายพีรยุทธ วงศ์วาท  
พนักงานดับเพลิง
13473768 1179136858785265 558914247 n
นางจิตรา  ต๊ะแก้ว
แม่บ้าน

13521742 1181718638527087 1394358651 n

นางปาริชาติ  อินทะรังษี
ปฏิบัติงานธุรการ

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232