องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

สำนักงานปลัด

 

 กฤษณา 

นางกฤษณา  ธนะ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวศศกานต เทพอนทร จนท.วเคราะหนโยบายและแผน3
นางสาวศศิกานต์ เทพอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางมณวรรณ เสาหน บคลากร5
นางมณีวรรณ  เสาหิน
นักทรัพยากรบุคคล

พชญา

นางพิชญา  จินตนา
นักพัฒนาชุมชน

นายสงา วดคำ จพง.ปองกนและบรรเทาสาธารณภย7
นายสง่า  วัดคำ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และ
บรรเทาสาธารณภัย

นางสาวเปมนย เจดยนนท เจาพนกงานธรการ6
นางสาวเปมนีย์  เจดีย์นันท์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายประจกษ ศรรตน พนกงานขบรถบรรทกนำ 8
นายประจักษ์  ศิริรัตน์
พนักงานขับรถ

นายพรยทธ วงศวาท พนกงานดบเพลง 9
นายพีรยุทธ วงศ์วาท  
พนักงานดับเพลิง
13473768 1179136858785265 558914247 n
นางจิตรา  ต๊ะแก้ว
แม่บ้าน

13521742 1181718638527087 1394358651 n

นางปาริชาติ  อินทะรังษี
ผู้ช่วยงานสำนักงานปลัด

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232