องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

กองคลัง

นางศรพร ศรคำวงศ ผอำนวยการกองคลง 1
นางศิริพร  ศิริคำวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

479
นางสาววิลาวัณย์ โนราช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางบษบา พฒนะพรหม เจาพนกงานพสด3
นางบุษบา  พัฒนะพรหม
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสกลยา ธญญะ นกวชาการเงนและบญช2
นางสาวสุกัลยา  ธัญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวญนนทนยา อนทะรงษ ผชวยเจาหนาทการเงนฯ6
 นางสาวญนันทนิยา  อินทะรังษี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
 13480076 1178397058859245 141725064 n
นางสาวนันทิญา  ตามัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
  13487646 1181710751861209 174474756 n 
นางสาวกรรภิรมย์  บาลิสี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองคลัง
     

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232