องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

กองคลัง

นางศรพร ศรคำวงศ ผอำนวยการกองคลง 1
นางศิริพร  ศิริคำวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางบษบา พฒนะพรหม เจาพนกงานพสด3
นางบุษบา  พัฒนะพรหม
เจ้าพนักงานพัสดุ

  นางสาวกลยาณย ศรตนไชย เจาพนกงานจดเกบรายได4
นางสาวกัลยาณีย์  ศรีตนไชย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสกลยา ธญญะ นกวชาการเงนและบญช2
นางสาวสุกัลยา  ธัญญะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

  13480076 1178397058859245 141725064 n
นางสาวนันทิญา  ตามัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
      13487646 1181710751861209 174474756 n 
นางสาวกรรภิรมย์  บาลิสี
ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองคลัง
นางสาวญนนทนยา อนทะรงษ ผชวยเจาหนาทการเงนฯ6
 นางสาวญนันทนิยา  อินทะรังษี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232