Get Adobe Flash player

นักบริหารงานท้องถิ่น

นายสรนทร สะสม ปลดองคการบรหารสวนตำบลและ 1
นายสุรินทร์ สะสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

 

 

 

 

รองนธาน

นายนิธาน  ปราบอมิตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร

  manager
นายจิตร เสียงกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ 

 

 

นายเชาววทย คำตอน รองนายกองคการบรหารสวนตำบลและ2

นายเชาววิทย์   คำตอน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

นายบญทว เสยงกอง รองนายกองคการบรหารสวนตำบลและ3

นายบุญทวี   เสียงกอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

นางปนแกว ตามย เลขานการนายกองคการบรหารสวนตำบลและ4

นางปิ่นแก้ว   ตามัย

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

     
     

กองช่าง

นายภาณวฒน ดวงสมพนธ หวหนาสวนโยธา1
นายภานุวัฒน์ ดวงสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

12170604 1041699919195627 2134971557 n
นายดนัย  พันธ์พืช
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายถวล เสยงกอง พนกงานผลตนำประปา3
นายถวิล  เสียงกอง
พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานปลัด

 

 กฤษณา 

นางกฤษณา  ธนะ

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวศศกานต เทพอนทร จนท.วเคราะหนโยบายและแผน3
นางสาวศศิกานต์ เทพอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นางมณวรรณ เสาหน บคลากร5
นางมณีวรรณ  เสาหิน
นักทรัพยากรบุคคล

พชญา

นางพิชญา  จินตนา
นักพัฒนาชุมชน

นายสงา วดคำ จพง.ปองกนและบรรเทาสาธารณภย7
นายสง่า  วัดคำ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และ
บรรเทาสาธารณภัย

นางสาวเปมนย เจดยนนท เจาพนกงานธรการ6
นางสาวเปมนีย์  เจดีย์นันท์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายประจกษ ศรรตน พนกงานขบรถบรรทกนำ 8
นายประจักษ์  ศิริรัตน์
พนักงานขับรถ

นายพรยทธ วงศวาท พนกงานดบเพลง 9
นายพีรยุทธ วงศ์วาท  
พนักงานดับเพลิง
13473768 1179136858785265 558914247 n
นางจิตรา  ต๊ะแก้ว
แม่บ้าน

13521742 1181718638527087 1394358651 n

นางปาริชาติ  อินทะรังษี
ผู้ช่วยงานสำนักงานปลัด

 

 

 

กองการศึกษา

 

นางสธารตน สทธหลวง หวหนาสวนการศกษา1
นางสุธารัตน์  สุทธหลวง
ผอ. กองการศึกษา

 
นางพจนย คำสาร ครผดแลเดก ศพด.บานนำสอด2
นางพจณี คำสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวาสนา ไชยศลป ครผดแลเดก ศพด.บานศาลา3
นางวาสนา วงศ์วาท 
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมาล แซวาง ผชวยครผดแลเดก4
นางสาวมาลี แซ่ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
13510532 1181129295252688 76899904 n
นางอรวรรณ  วงศ์วาท
ผู้ช่วยงานส่วนการศึกษา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com