องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

นักบริหารงานท้องถิ่น

นายสรนทร สะสม ปลดองคการบรหารสวนตำบลและ 1
นายสุรินทร์ สะสม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

 

 

 

 

รองนธาน

นายนิธาน  ปราบอมิตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232