องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

คณะผู้บริหาร

 

manager
นายจิตร เสียงกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทรศัพท์ 0869321098 

 

 

นายเชาววทย คำตอน รองนายกองคการบรหารสวนตำบลและ2

นายเชาววิทย์   คำตอน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทรศัพท์ 0923960489

นายบญทว เสยงกอง รองนายกองคการบรหารสวนตำบลและ3

นายบุญทวี   เสียงกอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทรศัพท์ 0696095887

นางปนแกว ตามย เลขานการนายกองคการบรหารสวนตำบลและ4

นางปิ่นแก้ว   ตามัย

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทรศัพท์ 0898653735

     
     

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155