องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

สภา

 

 

 
นายสมาน ศาลาคาม
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

 

 
นายประเสริฐ จันต๊ะวงศ์
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

 


นายสุรินทร์ สะสม
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

 
นายเกียรทอง วัดคำ
ส.อบต.ม.1
 
นายอรุณ  เสียงกอง
ส.อบต.ม.1
 
นายสมพร ตามัย
ส.อบต. ม.2
 
นายบุญหลาย ขนันแข็ง
ส.อบต.ม.3
 
นางไสว ศาลาคาม
ส.อบต.ม.3
 
นายไสว ทองปอน 
ส.อบต.ม.4
jumnung
นายจำนงค์   กันภัย
ส.อบต.ม.4
นายส  ศรเตโช ส.อบต.ม. 555
นายสี  ศรเตโช
ส.อบต.ม.5
นายสมเกยรต  วงศวาท ส.อบต.ม.55
นายสมเกียรติ   วงศ์วาท
ส.อบต.ม. 5
นายเพม จนตะวงศ ส.อบต.ม.7
นายเพิ่ม  จันต๊ะวงศ์
ส.อบต.ม.7
นายชฤทธ  แซทาว ส.อบต.ม.8
นายชูฤทธิ์    แซ่ท้าว
ส.อบต.ม.8
นายวชาญ แซทาว
นายวิชาญ แซ่ท้าว
ส.อบต.ม.8
นายสวสด  โทปรนทร
นายสวัสดิ์   โทปุรินทร์
ส.อบต.ม.9
นายเดช  แสนใหญ ส.อบต.ม.9
นายเดช  แสนใหญ่
ส.อบต.ม.9
นายบญ  ตนกาบ ส.อบต.ม.10
นายบุญ  ตันกาบ
ส.อบต.ม.10
นายบญยก เทพกน ส.อบต. ม.10
นายบุญยก  เทพกัน
ส.อบต. ม.10
นางนภาพร พลจร ส.อบต.ม.11
นางนิภาพร  พลจร
ส.อบต.ม.11
นายนคม วงศวาท ส.อบต.ม.11
นายนิคม  วงศ์วาท
ส.อบต.ม.11


นายบญยก เหลกชาย ส.อบต.ม.12
นายบุญยก  เหล็กชาย
ส.อบต.ม.12
130
นางวิไล  ตามัย
ส.อบต.ม.13
นายแดง จตรกวาง ส.อบต.ม.13
นายแดง  จิตรกว้าง
ส.อบต.ม.13


นายบุญเสริม คำตอน
ส.อบต.ม.14

นางสมศรี วงค์วาท
ส.อบต.ม.14 
     
     

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051