องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
องค์การบริหารส่วนตำบลและ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล 760
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 718
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์กร 895
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 786
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามประมวลคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ 826
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน 934
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลและที่ดี ของคณะผู้บริหาร 749
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 911
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" 857
งานประเพณีนมัสการพระธาตุภูเพียง เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2559 821

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232