Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนสามปี (พ.ศ.2556-2561) 734
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 849
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลและ 855
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1305
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 969
โครงการจัดทำแผนชุมชน ปี 2558 835
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2557 1139
กิจกรรมโครงการ อบต. พบประชาชน พ.ศ.2558 800
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558 780
ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 836

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com