องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 850
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชนให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ 1451
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน 1007
คณะผู้บริหาร ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา อบต. พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลและ ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดเฟือยลุง 821
องค์การบริหารส่วนตำบลและ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล 797
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 743
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์กร 941
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 817
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามประมวลคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ 858
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน 980

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232