Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 687
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 668
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2563 625
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลและ ปี พ.ศ. 2559 672
รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2559 691
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 735
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 631
งานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559 617
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย 626
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลและ ณ บ้านเวียงสอง หมู่ที่4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 636

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com