องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์แผนภูมิและขั้นตอนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและ 971
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 906
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 1452
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 807
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 869
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 909
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลและ 1162
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 1038
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 988
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 975

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232