องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปี 2559 1046
ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแบบสอบถามของประชาชนผู้มาติดต่อราชการในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 904
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ สมัยสามัญ ประจำปี 2559 920
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 895
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า) 939
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า) 1030
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 966
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ ที่ 385/2558 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ระบบแท่ง 983
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลและ และประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559 921
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 1012

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232