องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลและ 981
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 883
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 841
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 828
ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดชุมชน "เตียวกาดเมืองและ แวะซื้ออาหารปลอดภัย" 837
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 847
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 805
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 829
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 834
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 895

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232