Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 590
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลและ 581
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 566
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนเบี้ยพิการประจำปีงบประมาณ 2560 604
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 639
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 660
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนสามปี (พ.ศ.2556-2561) 642
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และกระบวนการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 729
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลและ 763
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1125

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com