องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดชุมชน "เตียวกาดเมืองและ แวะซื้ออาหารปลอดภัย" 811
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 819
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 780
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 795
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 804
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 854
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 814
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชนให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ 1370
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน 955
คณะผู้บริหาร ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา อบต. พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลและ ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดเฟือยลุง 785

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232