องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 802
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ ที่ 385/2558 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ระบบแท่ง 823
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลและ และประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2559 768
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 833
ประชาสัมพันธ์แผนภูมิและขั้นตอนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและ 753
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 763
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 1300
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 663
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 737
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 770

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232