Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 580
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลและ 769
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 664
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 652
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 637
ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดชุมชน "เตียวกาดเมืองและ แวะซื้ออาหารปลอดภัย" 660
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 673
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 635
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 648
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 682

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com