Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 723
รายงานการโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3184
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปี 2559 764
ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินผลแบบสอบถามของประชาชนผู้มาติดต่อราชการในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 652
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ สมัยสามัญ ประจำปี 2559 702
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558-2560 663
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า) 718
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองช่าง (ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า) 763
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 712
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ ที่ 385/2558 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ระบบแท่ง 730

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com