องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เขียนโดย tambonlae 181
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เขียนโดย tambonlae 198
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง เขียนโดย tambonlae 211
รายงานผลการดำเนินงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้า กรณีปฏิบัติตนตามประกาศคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปี 2562 เขียนโดย tambonlae 149
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เขียนโดย tambonlae 158
ประชาสัมพันธ์มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เขียนโดย tambonlae 142
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท เขียนโดย tambonlae 130
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย tambonlae 127
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เขียนโดย tambonlae 118
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ เขียนโดย tambonlae 139

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155