Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" 424
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 501
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 386
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 470
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 457
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 523
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 545
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561 - 2562 685
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 535
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ 521

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com