องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 1007
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง นโยบายการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในองค์กร 1211
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 1093
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามประมวลคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ 1144
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน 1319
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลและที่ดี ของคณะผู้บริหาร 1057
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 1248
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" 1267
งานประเพณีนมัสการพระธาตุภูเพียง เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2559 1172
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2562) 1109

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051