องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การใช้แผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย tambonlae 168
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เขียนโดย tambonlae 151
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เขียนโดย tambonlae 163
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง เขียนโดย tambonlae 173
รายงานผลการดำเนินงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้า กรณีปฏิบัติตนตามประกาศคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปี 2562 เขียนโดย tambonlae 120
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เขียนโดย tambonlae 126
ประชาสัมพันธ์มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เขียนโดย tambonlae 110
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท เขียนโดย tambonlae 101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย tambonlae 94
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เขียนโดย tambonlae 93

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155