Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 245
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ระเบียบการใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลและ 262
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 251
ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" 270
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 235
ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 299
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 302
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 328
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 344
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลและไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว 342

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com