องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 1107
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการและเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 1065
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1111
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ 1133
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 1243
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 1150
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชนให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ 1995
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การมอบอำนาจในการตัดสินใจพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน 1369
คณะผู้บริหาร ประธานสภา ฯ สมาชิกสภา อบต. พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลและ ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดเฟือยลุง 1145
องค์การบริหารส่วนตำบลและ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล 1106

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051