องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เขียนโดย tambonlae 9
โครงการเวทีประชาคม (ระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เขียนโดย tambonlae 9
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย tambonlae 7
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและ เขียนโดย tambonlae 9
รายงานประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริจคอรัปชัน ปี 2561-2564 (รอบที่ 1/2564) เขียนโดย tambonlae 13
รายงานการติดตามประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) เขียนโดย tambonlae 10
คู่มือประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เขียนโดย tambonlae 9
คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เขียนโดย tambonlae 10
คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เขียนโดย tambonlae 7
คู่มือประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เขียนโดย tambonlae 8

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155