องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232