Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ตำบลและ จำนวน 3 สาย มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,092 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้านทุ่งอ้าว  หมู่ที่  1  ตำบลและ  จำนวน  3  สาย 

มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  7,092  ตารางเมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

 

 

เอกสารแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com