องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ   เรื่อง  การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่  4  พ.ศ. 2562

 

 

ประกาศ

 

 

 

(เอกสารแนบ1)

 

 

 

(เอกสารแนบ2)

 

 

 

(เอกสารแนบ 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232