องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ 

 เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป

ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

 

เอกสารแนบ 

 

 

 

เอกสารแนบ (ภาคผนวก ข - ง)

 

 

 

(ประกาศหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกฯ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232