องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

เอกสารแนบ

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232