องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน ตุลาคม 2561 (เมษายน - กันยายน 2561)

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ 

เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือน  ตุลาคม  2561   (เมษายน - กันยายน 2561)

 

 

เอกสารแนบ 1  เอกสารแนบ 2  เอกสารแนบ 3 

 

เอกสารแนบ 4  เอกสารแนบ 5  เอกสารแนบ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232