องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2561

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ 

เรื่อง  การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2561

 

 

 

เอกสารแนบ 1     เอกสารแนบ 2     เอกสารแนบ 3     เอกสารแนบ 4     เอกสารแนบ 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232