องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี        (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561

 

 

 

เอกสารแนบ1

 

 

 

เอกสารแนบ2

 

 


เอกสารแนบ 3

 

 

 

เอกสารแนบ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232