องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ  ประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การตีมีด  และการจักสาน  

 

 

(การตีมีด)

 

 

 

(การจักสาน)

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232