องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน"

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ ได้จัดตั้ง “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”

ขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและ โดยเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้ามาใช้บริการที่อ่านหนังสือเพื่อศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้ตามอัธยาศัย ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

S 9412611

 

S 9412610

 

S 9412612

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232