องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ปีงบประมาณ 2561

รอบเดือนเมษายน  (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)

 

(เอกสารแนบ 1)

 

(เอกสารแนบ 2)

 

(เอกสารแนบ 3)

 

(เอกสารแนบ 4)

 

(เอกสารแนบ 5)

 

(เอกสารแนบ 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232