Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่  1  พ.ศ. 2560

 

 

(เอกสารแนบ 1)   (เอกสารแนบ2)  (เอกสารแนบ3)  (เอกสารแนบ4)  (เอกสารแนบ5)

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com